Mycena galopus (Weißmilchender Helmling)

mycena-galopus-001.JPG mycena-galopus-002.JPG mycena-galopus-003.JPG