Mycena epipterygia (Dehnbarer Helmling)

mycena-epipterygia-001.JPG mycena-epipterygia-002.JPG mycena-epipterygia-003.JPG
mycena-epipterygia-004.JPG