Hygrocybe laeta (Zäher Saftling)

hygrocybe-laeta-001.JPG hygrocybe-laeta-002.JPG hygrocybe-laeta-003.JPG
hygrocybe-laeta-004.JPG