Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémencon var. aporos

Foto